Revue par

Morgane Leten - Nutrition & Fertility Coach

Back

De maan en je cyclus – is er een link?

Revue par

Morgane Leten - Nutrition & Fertility Coach

Kan de maan je menstruatiecyclus beïnvloeden? Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar er zijn al lange tijd theorieën dat de menstruatiecyclus van een vrouw en de maan synchroon lopen, in lijn met de 29,5 daagse cyclus van de maan. Daarom associëren zoveel culturen de maan met vruchtbaarheid. In dit artikel duiken we er verder in, en onderzoeken we of er een link is tussen de vrouwelijke cyclus en de maan. 

Is onze vrouwelijke cyclus gelinkt aan de maan? 🌝

De invloed van de maan op de vrouwelijke cyclus wordt vaak afgedaan als een mythe, maar het komt niet helemaal uit de lucht vallen. 

Er zijn onderzoeken die laten zien dat er een link is tussen de maanstanden en je slaap en humeur. We weten ook dat er een link is tussen onze cyclus en slapen (we schreven er hier over). Het is dus interessant om je af te vragen of je lichaam op die manier synchroon loopt met de maan.

In een ander onderzoek, gepubliceerd in Science Advances, bestudeerden onderzoekers de menstruatiegegevens van 22 vrouwen. Ze ontdekten dat sommige vrouwen tijdens bepaalde levensfases synchroon liepen met de maanfases.

Het onderzoek toonde ook aan dat met de leeftijd en blootstelling aan kunstlicht in de avonduren (hallo, computer en telefoon), de cyclussen van vrouwen korter werden en niet meer samenliepen met de maan. 

De hypothese van de onderzoekers is dat de mens haar voortplanting baseerde op de verschillende fases van de maan (zoals sommige andere dieren). Kunstlicht en onze moderne levensstijl zou dit gedrag hebben veranderd.

Maar, dat er een overlap is tussen de vrouwelijke cyclus en de maan, kan in dit geval toeval zijn. De onderzoekers hadden namelijk niet zoveel gegevens. Het ging om slechts 22 vrouwen, die 32 jaar werden gevolgd. 

We bleven dus in het duister tasten…

En dit is precies waarom menstruatie-tracking app Clue het opnieuw heeft onderzocht. Hun conclusie? De menstruatiecyclus loopt niet synchroon met de maancyclus. De studie was gebaseerd op de 7,5 miljoen cyclussen, dus daar valt niet over te twisten. 

De maancyclus en de gemiddelde menstruatiecyclus zijn in principe even lang, dus de twee cyclussen zullen voor sommige vrouwen logischerwijs op bepaalde punten samenvallen. Clue merkte ook op dat de woorden ‘menstruatie’ en ‘maan’ afkomstig zijn van Latijnse en Griekse woorden die maand (mensis) en de maan (mene) betekenen, dus de associatie is begrijpelijk.

De culturele betekenis van de volle maan en je cyclus

Hoewel de wetenschap het er niet mee eens is, geloven veel culturen toch wel in een verband tussen onze cyclus en de maan. De Ojibwe-indianen noemen hun menstruatie bijvoorbeeld 'maantijd' (leuk hè?) En vrouwen zoeken tijdens hun menstruatie hun toevlucht in hun huizen om te rusten en na te denken. Misschien kunnen we hier iets van leren…

En bij veel hindoeïstische en boeddhistische tradities is er een verband tussen de maancyclus en menstruatie. Volgens de Ayurveda wordt bloed geregeerd door Chandra, de maan. Vrouwen worden verondersteld gezonder te zijn als hun cycli synchroon lopen met de maan.

Volgens de Vasishta Samhita, een middeleeuwse yogatekst, werden vrouwen beschouwd als van nature maanachtig, terwijl mannen als zonnig werden beschouwd. Daarom geloofde men dat de cyclus van de maan invloed had op de verschillende stadia van de menstruatie.

Alicia Meek, oprichtster van Wild Moon Sacred Cycles, beoefent Wicca, een moderne heidense religie. Ze leidt vrouwen in ceremonies die ontworpen zijn om "oude vrouwelijke handelingen te behouden en voort te zetten, terwijl het cyclische bewustzijn op aarde wordt hersteld."

Wat betekent dit precies? Ze gelooft duidelijk dat je menstruatiecyclus verband houdt met de maan. Hoewel er weinig wetenschappelijk bewijs voor is, is Meek ervan overtuigd dat de vier belangrijkste maanfasen perfect overeenkomen met je menstruatiecyclus:

Menstruele fase = nieuwe maan
Folliculaire fase = wassende maan
Ovulatie fase = volle maan
Pre-menstruele fase = afnemende maan

In haar boek heeft Meek het ook over de verschillende soorten maancycli en hun relatie met onze menstruatiecyclus. Ze gelooft dat als je op bepaalde momenten in de maancyclus menstureert, dat bepaalde eigenschappen naar voren kan brengen. Hier zijn een paar voorbeelden:

Witte Maan Cyclus

Als je menstrueert bij nieuwe maan en ovuleert bij volle maan, dan heb je een cyclus van witte maan. Sommigen geloven dat dit type cyclus optreedt wanneer je 'vruchtbaarst' bent of het meest klaar bent om moeder te worden. Er wordt ook gezegd dat het een reflecterende kwaliteit naar boven brengt – waarschijnlijk een goede zaak als je een kinderwens hebt!

Cyclus van de rode maan

Als je menstrueert bij volle maan, dan heb je een cyclus van de rode maan. Als dit het geval is, dan is het een kans om je gepassioneerde, outgoing en seksuele kant te omarmen. Let's go!

Roze maan cyclus

Als je menstrueert bij een wassende maan, dan zit je in een roze maancyclus. Dit wordt geassocieerd met een tijd van overgang.

De paarse maan cyclus

Als je menstrueert bij afnemende maan, dan zit je in een paarse maancyclus. Deze cyclus wordt geassocieerd met genezing.

Onze mening

Wij denken dat er iets heel magisch is aan het idee dat ons lichaam synchroon loopt met de natuur. Ondanks dat veel onderzoeken een verband weerleggen, zijn er veel culturen die betekenis hebben gevonden in het verband tussen menstruatie en de fasen van de maan.

Is er dan een manier om je menstruatiecyclus met de maan te synchroniseren?

Niet echt. Maar als je een app of ouderwets pen en papier gebruikt om je cyclus bij te houden, kun je kijken of er een verband is met de maan. Als je wilt experimenteren met een app, lees dan onze blogpost over de beste apps om je menstruatie bij te houden.

Houd bij met welke maanfase je cyclus overeenkomt en werk dan met je natuurlijke flow om je op je best te voelen, elke dag van de maand. Neem bijvoorbeeld de tijd om uit te rusten en na te denken tijdens je menstruatiefase en gebruik je ovulatiefase om een zware workout te doen of je to-do lijstje af te werken.

En als er niets anders is, is het misschien wel een manier om je meer verbonden te voelen met je lichaam en het universum.

___NL___

___EN___

Can the moon affect your menstrual cycle? It may sound a bit strange, but there’s long been theories that a woman’s menstrual cycle and the moon are synced up, aligning with the moon’s 29.5 day cycle. That’s why so many cultures associate the moon with fertility. In this article, we delve further into it, exploring whether there is a link between the female cycle and the moon.

How Does the Moon Affect Our Menstrual Cycle? 🌝

The research is split. 

The moon’s influence on our menstrual cycle has largely been dismissed as a myth, but interestingly, some studies have linked lunar phases with sleep and moods. We know there is a link between our cycle and sleep (we wrote about it here) so it’s interesting to wonder whether the moon cycle and our menstrual cycles are working in sync. In a study published in Science Advances, researchers looked at long-term data from women and found that for some, their periods actually synced up with lunar cycles at certain times of their lives. 

The study also showed that with age and exposure to artificial nocturnal light, their cycles shortened and stopped aligning with the moon. The researchers behind this study think that this is because in ancient times, human reproductive behaviour was aligned with the moon but artificial light (from lights and screens) and our modern lifestyles have actually changed reproductive physiology and behaviour. 

It would be easy to dismiss this as a coincidence. After all, the data only studied 22 women over the course of 32 years. There were bound to be some instances where things aligned purely out of chance. 

And this is exactly what more recent research from Clue demonstrated rather definitively. Their conclusion? The moon cycle and menstrual cycle do not sync up. The study was based on the 7.5 million cycles so it’s hard to argue with. The lunar cycle and the average menstrual cycle are basically equal in length so these cycles will inevitably correlate at certain points for some people. They’ve also noted that the terms “menstruation” and “menses” come from Latin and Greek words meaning month (mensis) and the moon (mene) so the association is understandable. 

So before you go howling at the moon in a primal attempt to regulate your cycle, you may want to read through their full findings here

The cultural significance

While the science is somewhat inconclusive, many cultures believe that the menstrual cycle is related to the moon. For example, in the Ojibwe tradition, menstruation is known as “moon time.” (Cute, right?) Traditionally, women take refuge in their homes while they have their period to rest and reflect. Maybe we could learn a thing or two here! 

Similarly, many Hindu and Buddhist traditions also say there is a link between the lunar cycle and menstruation. According to Ayurveda, blood is believed to be governed by Chandra, the moon. Women were believed to be healthier when their cycles were in sync with the moon. 

According to Vasishta Samhita, medieval yogic text, women were considered to be lunar in nature while men were thought to be solar. It was therefore believed that the moon cycle affected the various stages of menstruation

Alicia Meek, founder of Wild Moon Sacred Cycles, practices Wicca, a modern Pagan religion. She leads women in ceremonies designed to “preserve and carry forward ancient feminine practices while restoring cyclical consciousness on Earth.” What does this mean exactly? Well, she clearly believes that your menstrual cycle is related to the moon. In fact, even though there is limited scientific evidence to support it, Meek firmly believes that the four main moon phases correlate perfectly to your menstrual cycle: 

  • Menstrual Phase = New Moon
  • Follicular Phase = Waxing Moon
  • Ovulation Phase = Full Moon 
  • Pre-Menstrual Phase = Waning Moon

In her book, Meek also talks about the different types of moon cycles and their relationship with our menstrual cycles. She believes that if you have your period at certain times in the lunar cycle, it can bring out certain attributes. Here are a few examples: 

White Moon Cycle 

If you start your period with the new moon and ovulate with the full moon, you are said to be on a white moon cycle. Some believe this type of cycle occurs when you are “most fertile” or most ready to become a parent. It’s also said to bring out a reflective quality – probably a good thing if you’re thinking about having a baby! 

Red Moon Cycle 

If you get your period on the full moon, you are said to be on a red moon cycle. According to Meek, if this is case, then it’s an opportunity to embrace your passionate, outgoing and sexual side. 

Pink Moon Cycle 

If you start your period on the waxing moon, then you’re on a pink moon cycle. This is associated with a time of transition. 

The Purple Moon Cycle 

When you start your period on the waning moon, you are on a purple moon cycle. This cycle is associated with healing. 

Source: healthline.com

Our take

We think there’s something really magical about the idea that the moon and a woman’s menstrual cycle could be working in sync. Despite the fact that many studies refute the idea of a connection, there are countless cultures that have found meaning in the link between menstruation and the phases of the moon. So, is there a way to actually sync your menstrual cycle with the moon? 

Not really. But if you want to use an app or good old’ fashioned pen and paper and track your cycle, you can start to see if there is a relationship with the moon. If you want to experiment with by using an app, check out our blog post on the best period tracking apps

Take note of what moon phase your cycle aligns with and then work with your natural flow to feel your best, every day of the month. For example, take time to rest and reflect during your menstrual phase and use your ovulation phase to do a tough workout or crack on with your to-do list. 

And, if nothing else, it might be a way for you to feel more connected to your body and the universe. 

___EN___