Terms of service

ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERNEMINGSGEGEVENS

Naam Guud BV

Adres Palepelstraat 32

Adres 9830 Sint-Martens-Latem

e-mailadres hello@guudwoman.com

telefoonnummer +32484753980

BTW-nummer BE0735881293

RPR Gent (afdeling Gent)

Bankgegevens KBC BE84 7360 6370 9159

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1          In deze voorwaarden van Guud BV met maatschappelijke zetel Palepelstraat 32 9830 Sint-Martens-Latem Belgie wordt deze verder aangeduid als ‘Guud’ of ‘Guud woman’ en haar klanten/afnemers/resellers als ‘klant’.

1.2          Alle overeenkomsten welke tot stand zijn gekomen tussen Guud en de klant zijn aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. De algemene voorwaarden van de klant worden nooit in aanmerking genomen, dezeworden dus volledig uitgesloten uit de overeenkomst tussen Guud en de klant. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Guud.

1.3          Naast deze algemene voorwaarden kunnen er afhankelijk van specifieke omstandigheden van transacties of werkzaamheden bijkomende bijzondere voorwaarden opgesteld worden. Deze bijkomende voorwaarden maken dan integraal deel uit van deze algemene voorwaarden en hebben alsdan voorrang op de algemene voorwaarden in geval van tegenstrijdigheden.

1.4          Elke klant die bij Guud op welke wijze ook aankoopt, dient deze algemene voorwaarden te aanvaarden. Het is aan de klant om deze zorgvuldig door te nemen alvorens deze te aanvaarden teneinde latere discussies te vermijden. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en/of orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

1.5         De klant verklaart uitdrukkelijk dat hij meerderjarig is. Guud houdt zich het recht voor de koop te annuleren indien zou blijken dat de klant minderjarig is. In dat geval wordt een schadenota opgemaakt, gelijk aan de gemaakte kosten door Guud.

 

Artikel 2 : Offertes

2.1          Offertes worden steeds vrijblijvend opgemaakt.

2.2          Loutere prijsmededelingen los van de website zijn geen offerte/formeel aanbod.

 

Artikel 3 : Totstandkoming

3.1          Elke overeenkomst wordt steeds schriftelijk (incl. via de webshop) aangegaan, en is pas definitief na aanvaarding van deze algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het goed.

Een begin van uitvoering van de overeenkomst, geldt evenzeer als bevestiging.

De overeenkomst tussen de klant en Guud wordt gesloten op moment dat Guud de goede ontvangst van de bestelling bevestigt (al dan niet door middel van een automatische bevestigingse-mail). Deze bevestiging zult u doorgaans binnen de 24u ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, dank Guud te contacteren

3.2         Bestellingen worden verwerkt zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.

3.3         Guud behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor Guud onaanvaardbare commerciële doeleinden.

3.4 De klant kan vrij navigeren op de verschillende pagina's van de website zonder zich daarom te verbinden tot een bestelling. Indien de Klant een bestelling wenst te plaatsen, dan kiest hij de verschillende producten waarvoor hij belangstelling heeft en die belangstelling kan hij duidelijk maken door te klikken op “Voeg toe aan winkelkar”. Er verschijnt dan een samenvatting van zijn bestelling op het scherm. Op om het even welk moment kan de klant een overzicht krijgen van de producten die hij selecteerde of zijn bestelling wijzigen, en dit door te klikken op het icoontje van een shoppingtas (rechts bovenaan). Ook hier krijgt hij de samenvatting te zien van zijn bestelling. De klant kan zijn bestelling verderzetten door te klikken op “Veilig uitchecken”. De klant moet zich dan identificeren, hetzij door in te loggen en zijn e-mailadres en paswoord in te voeren als hij al een account heeft, hetzij door het formulier dat getoond wordt correct in te vullen en onder andere de nodige informatie te verstrekken voor zijn identificatie, zijn naam, voornaam en postadres. De klant kan tijdens het bestelproces de ingevulde gegevens wijzigen en corrigeren, zoals de samenstelling van zijn winkelwagen, het leverings- en facturatieadres, alvorens de bestelling definitief te valideren. 

Na kennis te hebben genomen van de status van zijn bestelling en eens alle gevraagde informatie door de klant ingevuld werd, moet hij zijn gewenste betaalwijze selecteren. De klant moet op "Doorgaan met verzenden" klikken om zijn bestelling definitief te bevestigen. 

 

Artikel 4: Grafisch materiaal, afbeeldingen en content - Productomschrijving

4.1          Alle afbeeldingen, video’s, tutorials, technische eigenschappen, omschrijvingen, compatibele artikels of producten en gegevens van deze aard, zijn er om een zo goed mogelijk beeld te geven van het bedoelde product.

4.2          Bovenstaande productomschrijving wordt zo waarheidsgetrouw mogelijk aangeboden. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Guud kan op elk moment bestellingen annuleren als de productinformatie of productprijs op het moment van de bestelling kennelijk onjuist was.

4.3          Alle door Guud ontwikkelde informatie in art 4.1 bedoeld blijft eigendom van Guud en mag niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd of op enigerlei worden vermenigvuldigd of op enigerlei worden gebruikt, behoudens de wettelijke uitzonderingen.

4.4          Bij inbreuk op bovenstaande bepalingen is Guud gerechtigd op een schadevergoeding  van 1000€ per dag, voor elke dag dat de onrechtmatige gebruiker deze gegevens gebruikt, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade.

 

Artikel 5: Prijsbepalingen

5.1          Alle prijzen op de websites van Guud zijn inclusief BTW voor eindgebruikers en exclusief BTW voor resellers. Eventuele verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de geafficheerde prijzen. Heffingen zoals recupel, bebat, reprobel of auvibel zijn wel steeds inbegrepen in de geafficheerde prijzen.

5.2         Bepaalde prijzen/aanbiedingen kunnen in de tijd beperkt zijn. Dit wordt dan vermeld bij de prijsweergave.

5.3          Prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 

Artikel 6: Verzending

6.1             Verzending gebeurd overeenkomstig de Shipping Policy.

6.2          Bij verzending naar een adres opgegeven door de klant, is de klant is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de goederen. Bij gebreke daaraan wordt de levering op risico en kosten van de klant gestockeerd bij de transporteur of teruggezonden naar Guud.

 

Artikel 7: Leveringstermijn

7.1         De levertijden zoals opgegeven in de Shipping Policy zijn louter indicatief. 

7.2.       Guud levert niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst. Indien Guud niet voldaan heeft aan deze verplichting, verzoekt de klant haar de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien Guud de producten niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de klant het recht de overeenkomst te beëindigen. 

 

Artikel 8: Betalingen

8.1          Betaling gebeurt steeds via de website via paypal, Shoppay krediet- of debetkaart. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst.

8.2          Alle betalingen door de klant dienen steeds tot vereffening van de oudste kosten en interesten en facturen, in die volgorde ook al vermeldt klant een ander factuurnummer bij de referentie van de betaling.

8.3          Indien de factuur door de klant niet op de vervaldag is betaald, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest tbv 8% op jaarbasis verschuldigd op het openstaande bedrag.

8.4          Bij niet tijdige betaling is tevens een schadevergoeding opeisbaar tbv van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van 2 € per factuur, onverminderd de hoofdsom, de nalatigheidintresten, alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten.

8.5          Bij niet betaling heeft Guud het recht elke overeenkomst met de klant en leveringen aan de klant op te schorten, zonder dat de klant daardoor enige schadevergoeding kan opeisen of recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

8.6          Commerciële promoties geven geenszins recht op betalingsuitstel of een gedeeltelijke betaling.

 

Artikel 9:  Eigendomsvoorbehoud

9.1          Zolang er geen volledige betaling is gebeurd van een factuur blijven de goederen aangerekend op deze factuur eigendom van Guud. Volledige betaling omvat ook eventuele interesten en kosten.

9.2          Het is de klant niet toegestaan zonder schriftelijk toestemming van Guud de goederen vooraf te vervreemden, te verhuren of te verpanden.

9.3          De klant verplicht zich op eerste verzoek van Guud de goederen aan Guud ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk de machtiging aan Guud of aan de door Guud aangewezen personen, de plaats waar de goederen zich bevinden te betreden om zo deze goederen mee te nemen.

9.4          Guud verschaft overeenkomstig het gesteld onder 9.1 aan de klant de eigendom van de genoemde goederen op het moment dat de klant al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud ten behoeve van andere aanspraken die Guud op de klant heeft. De klant zal op eerste verzoek van Guud zijn medewerking verlenen die in dit kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van 500€ per dag, voor iedere dag dat de klant hiermee nalatig blijft.

9.5         De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

9.6         Alle risico’s na levering, gene uitgezonderd, o.a. diefstal, bevochtiging, beschadiging, enz. zijn ten laste van de klant, zelfs als deze nog niet betaald zijn.

 

Artikel 10: Conformiteit en klachten

10.1      Guud kiest met zorg en eerbied haar producten uit om deze met een optimale kwaliteit te kunnen aanbieden. Op de producten staat de houdbaarheidsdatum vermeld. Deze dient strikt gerespecteerd te worden door de klant.

10.2 De zichtbare gebreken moeten gemeld worden uiterlijk bij de levering en dit op straffe van verval. Klachten welke louter betrekking hebben op de factuur dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum aangetekend worden ter kennis gebracht.

Deze klacht dient duidelijk omschreven te worden. Na het verstrijken van deze termijn meent Guud haar verplichtingen correct te hebben uitgevoerd en wordt de klant geacht de producten / factuur als correct te erkennen.

Er bestaat een wettelijke garantieplicht van twee jaar. De garantie van conformiteit dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. De consument moet de verkoper op de hoogte brengen van het conformiteitsgebrek binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.  

10.3       Klachten geven de klant nooit het recht de betaling van een factuur op te schorten.

10.4       Indien een klacht door Guud als gegrond wordt aangenomen dan heeft Guud het recht volgende keuze te maken:

10.4.1  De factuur te herzien en de factuur aan te passen (in geval de klacht louter betrekking heeft op de factuur)

10.4.2  De producten te vervangen

10.4.3  De goederen op de factuur terug te nemen, de overeenkomst te ontbinden en het bedrag / de factuur te crediteren.

10.5       Terugzendingen van goederen gebeurt steeds op rekening en risico van de klant. Guud aanvaardt terugzendingen enkel na schriftelijke goedkeuring door Guud. Goederen dienen steeds door de klant naar het adres van Guud verzonden te worden in originele verpakking en leverbon en in de staat waarin Guud de goederen naar de klant heeft verzonden. 

10.6      In volgende gevallen vervalt de garantie:

10.6.1  De houdbaarheidsdatum is verstreken. 

10.6.2  De producten werden beschadigd door toedoen van de klant bv. ongepaste bewaarplaats, het niet naleven van de bijsluiter. 

 

Artikel 11:   Beperking van de aansprakelijkheid

11.1          De aansprakelijkheid van Guud is in principe beperkt tot het aankoopbedrag van het gebrekkige product. 

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal Guud in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden. 

Guud sluit haar aansprakelijkheid voor haar opzet, grove schuld of die van haar aangestelden of lasthebber niet uit, noch, behouders overmacht, voor het niet uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormde of wanneer dwingende wettelijke bepalingen of rechtspraak een dergelijke uitsluiting of beperking zou verbieden. 

11.2 De vervaldatum van de producten is te allen tijde te respecteren door de klant. Deze is enkel geldig en dus is de kwaliteit van het product enkel gegarandeerd indien de verpakking nog niet is geopend en het product correct werd bewaard. 

 

Artikel 12: Overmacht

12.1       Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Guud niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Guud niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de klant voor Guud als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

12.2       Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Guud alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Guud redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

12.3       Guud heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Guud is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Guud gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

12.4       Indien uitvoering blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt, kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de klant echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

 

Artikel 13 : Ontbinding van de overeenkomst

13.1       Indien de klant zijn verplichtingen jegens Guud niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij een gerechtelijke reorganisatie (WCO) aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van (een deel van) zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling/voorlopig bewind of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is elke vordering, die Guud te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

13.2       In gevallen onder 143.1 genoemd, heeft Guud het recht, mits schriftelijke kennisgeving, doch zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige beëindigingsvergoeding verschuldigd te zijn.

13.3       Guud is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de klant te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

13.4       In geval de klant de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij ten allen tijde eerst Guud schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen klant nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

 

Artikel 14 : Herroepingsrecht

14.1      Conform de artikels VI 47-53 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

14.2      Deze bepaling heeft enkel betrekking op verkopen aan klanten-consumenten via de website van Guud, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen de klant en Guud terwijl er sprake is van een “overeenkomst op afstand” overeenkomstig artikel VI 45 ev. Wetboek Economisch Recht. Is dit niet het geval, dan kan de klant zich niet beroepen op deze bepaling.

14.3 Het herroepingsrecht is evenwel niet van toepassing op de verkopen zoals beschreven in het artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht zoals op: 

  1. de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  2. de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. 

14.3       De klant kan zich enkel op dit herroepingsrecht beroepen, indien dit wordt ingeroepen volgens de volgende formaliteiten:

14.3.1  Voor het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de klant-consument Guud op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de klant:

  1° gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, hierna opgenomen, of

  2° een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.

Onze voorkeur gaat naar het sturen van een e-mail naar support@guudwoman.com

14.3.2 Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Guud heeft meegedeeld, zendt de klant de goederen terug. De klant draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

14.4 Guud vergoedt alle van de klant ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de klant-consument om de overeenkomst te herroepen. Guud verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de klant-consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de klant-consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de klant-consument als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

14.5 Het gekochte product mag alleen in de originele staat en in de originele verpakking worden geretourneerd. Het principe is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij of zij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Als het product dus niet meer verkoopbaar is door bijvoorbeeld beschadiging, zal aan de klant de prijs van het product worden aangerekend.

14.6 Guud verwijst dienaangaande ook naar haar Return Policy. 

Artikel 15 : Bescherming van persoonsgegevens

15.1      Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van de klant door Guud, verwijst Guud naar haar Privacy Policy.

Artikel 16 :  Intellectuele eigendom en beveiliging

16.1 Er worden de klant geenszins intellectuele eigendomsrechten overgedragen. 

16.2 Het is de klant niet toegelaten een eventueel ontvangen paswoord aan derden over te maken en dient zijn inloggegevens en paswoord adequaat te beschermen. De klant zal Guud integraal vergoeden en vrijwaren voor alle schade ingevolge het verlies of vrijgave, al dan niet opzettelijk, van zijn inloggegevens en paswoord.

 Artikel 17 : Wijzigingen, bewijs en vertalingen

17.1 Guud behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, dan wel andere voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Het is aldus aangewezen deze algemene voorwaarden en de eventuele andere voorwaarden bij iedere nieuwe bestelling goed door te nemen. Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op: 19 oktober 2022.

17.2 De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst elektronisch kan worden afgesloten. De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

17.3 De Nederlandstalige tekst van deze algemene voorwaarden van Guud primeert op eventuele vertalingen.

Artikel 18 : Betwistingen en deelbaarheid

18.1       Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht (met uitzonderingen van de bepalingen van het Weens Koopverdrag) en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement alwaar de maatschappelijke zetel van Guud is gelegen.

18.2 Als consument heeft de klant ook het recht om een klacht in te dienen bij een onafhankelijk geschillenorgaan. Hiervoor verwijst Guud naar de website Onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie: ec.europa.eu/consumers/odr.

18.3 De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarde doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen of delen ervan, zullen de klant en Guud, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van de afgesloten voorwaarden.