Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Deze privacy policy gaat uit van:


Guud BV

Met als handelsnaam ‘Guud’ en/of ‘Guud Woman’

Palepelstraat 32

9830 Sint-Martens-Latem

Ondernemingsnummer 0735881293

BTW-nummer BE0735881293

hello@guudwoman.com

www.guudwoman.com

(hierna ‘Guud’ genaamd)

 

Deze privacy policy gaat uit van Guud in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op:

 • Categorie 1: de verwerking van persoonsgegevens via de website www.guudwoman.com
 • Categorie 2: de verwerking van persoonsgegevens van prospects, klanten en ex-klanten; 
 • Categorie 3: de verwerking van persoonsgegevens van (de contactpersonen van) leveranciers en andere zakelijke partners. 

Guud zal uw persoonsgegevens, zijnde informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden, met  grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Guud verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Guud wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;
 • waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;
 • hoe ze worden beschermd;
 • met wie ze worden gedeeld; 
 • of uw persoonsgegevens buiten de EER worden doorgestuurd; en
 • hoe lang ze worden bewaard. 

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen. 

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens. 

Guud kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. Guud zal de laatste versie van de privacy policy op de website www.guudwoman.com publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal Guud u contacteren en uw toestemming afwachten. 

Deze privacy policy werd voor het laatst op 25 oktober 2022 geüpdatet.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Guud? 

Guud  beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.  

Guud  verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Categorie 1: Voor wat betreft gewone bezoekers van de website: 

 • Wanneer u gewoon op onze website surft kan het zijn dat wij gedragsdata vangen zoals uw surfgedrag en IP-adres; 
 • U kunt rechtstreeks met Guud in contact komen via de website door bijvoorbeeld met ons in gesprek te gaan via de chat: zodoende ontvangen wij dan uw voornaam, naam, geslacht, e-mailadres (telefoonnummer en andere informatie is optioneel). 

Categorie 2: Voor wat betreft prospects, klanten en ex-klanten: 

 • Generieke persoonsgegevens van contactpersonen van prospects, klanten en ex-klanten zoals voornaam, naam, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Van huidige klanten verwerken wij ook het adres en financiële gegevens zoals bankgegevens en login gegevens.

Categorie 3: Voor wat betreft leveranciers en andere zakelijke betrokkenen:

 • Generieke persoonsgegevens van leveranciers en andere zakelijke betrokkenen zoals voornaam, naam, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Van huidige leveranciers verwerken wij ook financiële gegevens zoals bankgegevens.

 

In dit kadert verwijst Guud  eveneens naar haar Cookie Policy dewelke u via deze link kunt raadplegen. 

Er worden soms gevoelige gegevens met betrekking tot uw gezondheid verzameld. Bijvoorbeeld wanneer u deze ons zelf meedeelt, bijvoorbeeld via de chat of via een e-mail aan ons support team. Ook door de aard van het product dat u bestelt, kunnen wij een vermoedelijke gezondheidstoestand afleiden. 

U kunt Guud  uw persoonsgegevens bijvoorbeeld overgemaakt hebben door op de Guud website te surfen, door ons te e-mailen enz. Er zijn dus persoonsgegevens die door u rechtstreeks worden bezorgd, maar er kunnen ook persoonsgegevens automatisch worden verzameld zoals over uw browser, uw interactie de website, uw IP-adres enz. Eventueel krijgen wij uw persoonsgegevens door van derden. 

Vergeet Guud  niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor Guud  relevant is. Guud  streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens accuraat te houden. 

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Guud  de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren. 

 

Waarvoor gebruikt Guud uw persoonsgegevens?

 

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de klantenovereenkomst

Relevante categorieën: 1 en 2 

Guud  gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u haar producten te kunnen aanbieden en in het algemeen voor een degelijk klantenbeheer. Zo kan Guud gepast met u communiceren. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen u en Guud te kunnen uitvoeren. 

Bv. wanneer u ons e-mailt, kunnen wij u terugmailen en u gepast aanspreken. 

Bv. wij gebruiken persoonsgegevens om te communiceren over onze producten via de support desk. 

Bv. wij verwerken de logins op uw account. 

Het is mogelijk dat u ons zelf gezondheidsgegevens gaat doorgeven. Wij hebben deze in principe niet nodig voor het toezenden van producten, maar het zou kunnen dat u ons advies wenst in te winnen omtrent het voor u meest geschikte product. Wanneer u dit doet, zullen wij deze verwerken op basis van uw toestemming. 

 

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de leveranciersovereenkomst

Relevante categorieën: 1 en 3

Guud gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om met u te kunnen communiceren omtrent de diensten en producten die u aanbiedt en in het algemeen voor degelijk leveranciersbeheer. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen uw onderneming en Guud te kunnen uitvoeren.

 

Optimalisatie van de diensten, beveiliging en statistieken

Relevante categorieën: 1, 2 en 3

Uiteraard hebben wij het recht om onze website afdoende te beveiligen en optimaliseren. Dit over het algemeen op basis van de gerechtvaardigde belangen van Guud. 

Voor de meer dan noodzakelijke cookies zal Guud steeds uw toestemming afwachten. We verwijzen hiervoor naar de Cookie Policy. 

Bv. wij kunnen uw surfgedrag op onze website bijhouden teneinde de website-ervaring te personaliseren. 

 

Marketing

Relevante categorieën: 1 en 2

 

Wanneer u klant bent van Guud, kan uw e-mailadres, voornaam, naam en geslacht ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten of producten aan u te promoten of u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van Guud. 

 

Wanneer het niet gaat over gelijk of gelijkaardige producten of diensten wordt uw toestemming gevraagd voor dergelijke verwerking voor promotionele doeleinden.

U kunt ons steeds vragen om dergelijke informatie niet langer te ontvangen. 

In het kader van direct marketing kunt u steeds uw recht van bezwaar laten gelden. 

Bv. Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief zonder dat u klant bent, zal uw toestemming voor de verwerking van uw e-mailadres gevraagd worden.

 

Wettelijke verplichtingen en vrijwaring van rechten

Relevante categorieën: 1, 2 en 3

Daarnaast gebruikt Guud uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen). 

Wanneer Guud uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig. 

Guud  doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate kunnen treffen. 

 

Welke beschermingsmaatregelen heeft Guud doorgevoerd? 

Guud heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Guud streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen. Wees ervan bewust dat interageren via het internet steeds risico’s met zich meebrengt. 

Guud’s website kan links, plug-ins, interfaces naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke en het privacybeleid van deze derde partijen zal dus van toepassing zijn. 

 

Met wie deelt Guud  uw persoonsgegevens?

Guud deelt uw gegevens met partijen die Guud helpen met de uitvoering van haar diensten bv. haar IT-providers zoals Shopif, Shopify Payments en Yuki, transportdiensten voor de verzending van producten (zoals Bpost), onderaannemers, haar accountant. 

Guud maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen en mogen deze gegevens enkel in het kader van de uitvoering van hun diensten gebruiken. 

Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken en dit gerechtvaardigd zou zijn. 

 

Gaan uw persoonsgegevens naar het buitenland? 

Guud kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EER, zal Guud de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. Doorgaans worden uw persoonsgegevens buiten de EER overgedragen op basis van de standard contractual clauses zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. 

 

Hoe lang bewaart Guud uw persoonsgegevens?

Guud zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. 

Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief ontvangt, wordt uw e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft. 

Verder bewaart Guud de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. Guud kan in het daarvan gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. Guud houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen (10 jaar voor contractuele aansprakelijkheid, bij rechtsvordering: tot einde van de procedure). 

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden. 

 

Welke rechten heeft u? 

U heeft verschillende rechten: 

1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. Guud stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.

2. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking

Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of een verwerking laten beperken (bijvoorbeeld wanneer Guud de juistheid van uw persoonsgegevens gaat controleren) of uw toestemming intrekken (indien van toepassing). 

3. Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen en Guud dus vragen om te stoppen om bepaalde gegevens te verwerken, wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen. Bijvoorbeeld in het kader van direct marketing. 

4. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen. 

5. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit

Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.  

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving. 

 

Toepasselijke wet en rechtbank

Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar Guud haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij dwingende wetgeving die zou verbieden.

 

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met Guud via support@guudwoman.com. U kunt Guud ook steeds berichten via gewone post op haar maatschappelijke zetel hierboven vermeld.

Dank een kopie toe te voegen van een bewijs van uw identiteit.

Guud zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan zal Guud u hierover berichten.